Aktuality


Aktualizováno: 06.05.2024 - Vytvořeno: 03.05.2024

Výzva vlastníkům, provozovatelům a správcům DTI k předání údajů do DTM od 10. 5. 2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Moravskoslezský kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data o dopravní a technické infrastruktuře mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS DMVS a IS DTM, a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na internetové stránce ČÚZK - Portál DMVS. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Údaje, prosím, předávejte od 10. 5. 2024.

Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy nejprve v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň ověřit, zda byly importy dat dopravní a technické infrastruktury otestovány dodavatelem jejich software. Dokumentace k integračnímu prostředí je dostupná na stránkách ČÚZK.


Aktualizováno: 03.05.2024 - Vytvořeno: 03.05.2024

Spuštění pilotního provozu

Od 1. května je zahájen pilotní provoz Informačního systému Digitální technické mapy (IS DTM). Uživatelé mají možnost plně využívat následující služby:

 • Mapové služby (informace v sekci Dokumenty
 • Mapový klient pro veřejnost
 • Výdej aktuálních dat ZPS, který je dostupný:
  • prostřednictvím stahování balíčků,
  • formou žádostí o aktuální data v území přes IS DMVS,
  • a také formou žádostí o aktuální data v území přes IS DTM kraje.

Dále je možné testovat zápis dat TI/DI za Vlastníky, Správce a Provozovatele přes rozhraní INT1.

Od 3. května 2024 je zahájeno předávání Geodetických aktualizačních dokumentací (GAD) ZPS rozhraní INT1.

Testování GAD je možné v rámci testovacího prostředí na obci Bruntál.


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Oznámení o odstávce prostředí IS DTM

Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Zahájení testovacího provozu IS DTM

Začátkem července 2023 byl v souladu s Etapami zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů zahájen testovací provoz Informačního systému Digitální technické mapy kraje. V jednotlivých krocích testovacího provozu bude zároveň v souladu s Rámcovým harmonogramem klíčových kroků při budování IS DMVS realizováno vzájemné testování napojení těchto informačních systémů a ověřování datových toků. Součástí testovacího provozu je i tzv. datová stabilizace, při které mimo jiné dochází k ověřování funkcionalit a stability celého systému z pohledu správy dat. Postupně bude docházet k rozšiřování veřejně dostupného datového obsahu a služeb. Proto prosím berte na vědomí, že ne vše může fungovat bez problémů/komplikací. V případě jakýkoliv problémů se na nás neváhejte obrátit.

Další významný časový milník je plánován na 1. 4. 2024, kdy se předpokládá postupné připojování správců/vlastníků/ provozovatelů technické infrastruktury. Základní funkcionality IS budou provozovány již v režimu produkčního provozu. Datová základna DTM bude již konzistentní a stabilizovaná včetně historizace.

Produkční provoz bude v souladu se zákonem zahájen až 1. 7. 2024. 


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Online webinář k DTM

Vzhledem k plánovanému zákonnému spuštění DTM (od 1. července 2024), kterému předchází spuštění pilotního provozu, bychom Vás rádi pozvali na webinář. Prostřednictvím webináře Vás mimo jiné seznámíme s těmito body:

 • výsledky projektu DTM1;
 • připravovaný projekt DTM2, včetně seznámení s návrhem smlouvy se zapojenými obcemi;
 • informace o krajském informačním systému DTM, který je dostupný na adrese: https://msk.krajdtm.cz/portal-msk/;
 • informace o portálu Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který je dostupný na adrese: https://dmvs.cuzk.cz/portal;
  • role zakladatele a role editora, včetně nastavení rozsahů a částí DTI;
 • povinnosti obcí a vkládání informací (údajů) o sítích technické a dopravní infrastruktury, které má ve svém vlastnictví.

Webinář se bude konat ve dvou termínech, a to:

 • úterý 16. dubna 2024 od 9:00 nebo
 • středa 24. dubna 2024 od 9:00.

Webinář bude přenášen prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Předpokládaná doba trvání webináře je 2 hodiny (podle množství Vašich dotazů). Webinář je určený nejen pro samotné vedení obce, ale také pro Vaše kolegy/ně zabývající se investičními akcemi nebo majetkem města. Žádáme Vás o případné přeposlání pozvánky na kompetentní osoby.
Prosíme o registraci na jeden z termínů prostřednictvím formuláře na adrese: https://forms.office.com/e/2NRNxdFsta. Registrace na webinář bude ukončena 12. dubna 2024 ve 12:00. Po ukončení registrace Vám na zadaný e-mail bude zaslán odkaz na Teams schůzku.

Budeme velmi rádi, pokud se zúčastníte.


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Novela vyhlášky o DTM kraje

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.  


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Spuštění provozu IS DMVS

Český úřad zeměměřický a katastrální zahájil provoz Informačního systému Digitální mapy veřejné správy. Zároveň byla aktualizována dokumentace Podrobného popisu služeb IS DMVS.  


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Spuštění testovacího portálu DTM

Portál digitální technická mapa Moravskoslezského kraje byl spuštěn v testovacím prostředí.


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Integrační prostředí

Český úřad zeměměřičský a katastrální zpřístupnil integrační prostředí IS DMVS s označením INT1.  Jde o „testovací prostředí“ pro prověření komunikace mezi IS DMVS, jako centrálního prvku digitálních technických map, a informačními systémy vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Veškerou potřebnou dokumentaci pro práci v INT1 a potřebné podmínky jsou uvedeny ZDE


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Novela zákona

Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2024.

RSS